[1]
กาวิวงศ์ น. , พิทักษ์พล ว. , เนื่องเม็ก ว. และ ทิตย์วรรณ ม. 2023. กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 188–202.