[1]
ใจเตี้ย ส. 2022. ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 13–21.