[1]
ธัญญเจริญ จ. , กนกหงส์ ก. , ศักดิ์คะทัศน์ พ. และ ฟองมูล ส. 2023. การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 27–40.