[1]
คำปลิว ธ. , ลิขิตตระการ ณ. , สังพาลี ว. , อาจนาเสียว จ. , เหิมฮึก ส. , พูลประเสริฐ พ. , สุทธิประพันธ์ ป. , ศิริวุฒิ ว. และ วิรุญรัตน์ ว. 2023. ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 41–61.