[1]
อํ่าทอง ศ. , โชติอมรศักดิ์ ช. และ สมจิตร บ. 2023. ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 62–79.