[1]
นาคเพ็ง ป. , ลิ้มนิรันดร์กุล บ. , ศิริสัญลักษณ์ ร. และ เฉลิมพล จ. 2023. เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 5, 1 (เม.ย. 2023), 91–105.