(1)
จี้รัตน์ ป.; เครือคำ พ.; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; ฟองมูล ส. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2019, 1, 29-41.