(1)
หาญนอก ป.; สิงหบำรุง ภ.; โทณลักษณ์ เ.; แก้วใจ ว. ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus Calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2019, 1, 85-95.