(1)
สาลีอาจ พ.; ฟองมูล ส.; เครือคำ พ.; จี้รัตน์ ป. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2019, 1, 51-62.