(1)
โพธิ์สว่าง ส. .; ขุนไกร พ. .; แสนพรหม จ. .; ศรีปินตา พ. .; อินทร์สังข์ ล. .; โนสุวรรณ ส. .; ทองขาว เ. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 67-78.