(1)
โพธิ์สว่าง ส.; ขุนไกร พ. .; ทองขาว เ. .; อินทร์สังข์ ล. .; เจริญทรัพย์ ป. ป.; แสงแก้ว ว. .; โนสุวรรณ ส. . การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 79-90.