(1)
กางโสภา จ. .; เหมืองทอง เ. .; จี้เพชร เ. .; จันต๊ะอินทร์ ส.; ทองเปลว พ. . ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 15-30.