(1)
กางโสภา จ. .; วิทยาพงษ์ ว. .; จี้เพชร เ. .; จันต๊ะอินทร์ ส. . ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 1-14.