(1)
แก้วประดับ ธ. .; รุ่งนิลรัตน์ ธ. .; อภิรติกร ศ. .; ฆังคมณี ธ. .; สุขสะโร ว. . ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2020, 2, 25-36.