(1)
กางโสภา จ. .; จี้เพชร เ.; สิงโสภา อ. .; ทาวงศ์ น. .; จันต๊ะอินทร์ ส. . ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2021, 3, 1-13.