(1)
พมลาชาบุด ค. .; เครือคำ พ.; ฟองมูล ส.; พละปัญญา ป. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 40-52.