(1)
ทองแก้ว เ. .; สมบูรณ์สุข บ. .; รัตนไชย อ. . แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2021, 3, 57-68.