(1)
วรรณคนาพล อ.; เทียมเมือง ด. ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 54-65.