(1)
แจ่มจำรัส ศ.; ภู่ระหงษ์ ณ. . ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 51-61.