(1)
สุริยะชัยพันธ์ ก.; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; ฟองมูล ส. .; แสงสุโพธิ์ ส. . ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 13-26.