(1)
ตาอินทร์ ธ.; อนงค์รักษ์ น. .; ลือศักดิ์ ณ. .; ไชยวรรณ ฟ. . การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 106-119.