(1)
ขจรผล ธ. .; เชื้อคนแข็ง น. .; แสงศิริ ช. . การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 1-13.