(1)
แสงใส น. .; ทองจู ช. .; อินทร์บุญช่วย ธ. .; ร่มแก้ว จ. . การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2022, 4, 27-39.