(1)
กาวิวงศ์ น. .; พิทักษ์พล ว. .; เนื่องเม็ก ว.; ทิตย์วรรณ ม. . กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 188-202.