(1)
ธัญญเจริญ จ. .; กนกหงส์ ก. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; ฟองมูล ส. . การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 27-40.