(1)
คำปลิว ธ. .; ลิขิตตระการ ณ. .; สังพาลี ว. .; อาจนาเสียว จ. .; เหิมฮึก ส. .; พูลประเสริฐ พ. .; สุทธิประพันธ์ ป. .; ศิริวุฒิ ว. .; วิรุญรัตน์ ว. . ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 41-61.