(1)
อํ่าทอง ศ. .; โชติอมรศักดิ์ ช. .; สมจิตร บ. . ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย. ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2023, 5, 62-79.