จี้รัตน์ ป.; เครือคำ พ.; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; ฟองมูล ส. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 29–41, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/200888. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.