หาญนอก ป.; สิงหบำรุง ภ.; โทณลักษณ์ เ.; แก้วใจ ว. ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 85–95, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/200952. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.