นิ่มน้อย น.; สาครวาสี ส. บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 39–50, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/210061. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.