สาลีอาจ พ.; ฟองมูล ส.; เครือคำ พ.; จี้รัตน์ ป. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 51–62, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/210072. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.