จิระภิญโญ ร. .; ยังคำมั่น ป. . ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 23–31, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241825. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.