โพธิ์สว่าง ส. .; ขุนไกร พ. .; แสนพรหม จ. .; ศรีปินตา พ. .; อินทร์สังข์ ล. .; โนสุวรรณ ส. .; ทองขาว เ. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 67–78, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241831. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.