โพธิ์สว่าง ส.; ขุนไกร พ. .; ทองขาว เ. .; อินทร์สังข์ ล. .; เจริญทรัพย์ ป. ป.; แสงแก้ว ว. .; โนสุวรรณ ส. . การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 79–90, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241832. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.