กางโสภา จ. .; เหมืองทอง เ. .; จี้เพชร เ. .; จันต๊ะอินทร์ ส.; ทองเปลว พ. . ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 15–30, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/246446. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.