โพธิ์สว่าง ส. .; ทองขาว เ. .; นพคุณวงศ์ อ. .; ภูติวรนาถ ม. .; ชิงดวง แ. . การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 39–49, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/246449. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.