กางโสภา จ. .; วิทยาพงษ์ ว. .; จี้เพชร เ. .; จันต๊ะอินทร์ ส. . ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 1–14, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248478. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.