แก้วประดับ ธ. .; รุ่งนิลรัตน์ ธ. .; อภิรติกร ศ. .; ฆังคมณี ธ. .; สุขสะโร ว. . ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 25–36, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248485. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.