ท้าวแก่นจันทร์ น. .; อารีศรีสม ก. .; อารีศรีสม ภ. .; ใหม่เฟย ว. .; เสถียรพีระกุล ศ. . ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 51–61, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248487. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.