กางโสภา จ. .; จี้เพชร เ.; สิงโสภา อ. .; ทาวงศ์ น. .; จันต๊ะอินทร์ ส. . ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 1–13, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/251419. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.