พมลาชาบุด ค. .; เครือคำ พ.; ฟองมูล ส.; พละปัญญา ป. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 40–52, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/251764. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.