ทองแก้ว เ. .; สมบูรณ์สุข บ. .; รัตนไชย อ. . แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 57–68, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252019. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.