ใจเตี้ย ส. .; รัตนปัญญา ส. .; ต๊ะอ๊อด อ. . ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 85–94, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252021. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.