วรรณคนาพล อ.; เทียมเมือง ด. ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 54–65, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252129. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.