อารีศรีสม ภ.; ท้าวแก่นจันทร์ น.; แก้วแทน ณ.; อารีศรีสม ก. การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 64–76, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252330. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.