แจ่มจำรัส ศ.; ภู่ระหงษ์ ณ. . ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 51–61, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253071. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.