สุริยะชัยพันธ์ ก.; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; ฟองมูล ส. .; แสงสุโพธิ์ ส. . ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 13–26, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253153. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.