พิบำรุง ป. สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT). วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 135–148, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253866. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.