ตาอินทร์ ธ.; อนงค์รักษ์ น. .; ลือศักดิ์ ณ. .; ไชยวรรณ ฟ. . การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 106–119, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/254365. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.