ขจรผล ธ. .; เชื้อคนแข็ง น. .; แสงศิริ ช. . การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1–13, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/255664. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.